Algemene Voorwaarden

De éénmanszaak Veerle De Muynck (hierna Veerle genoemd) heeft haar maatschappelijke zetel in de Londenstraat 7 te 9000 Gent, België. Zij werkt onder ondernemingsnummer & btwnummer BE0684920562. De commerciële benaming waaronder zij professioneel actief is noemt Vanuit Verbinding Naar Kracht.  De methode waarmee ze gescheiden m/v helpt én die ze zelf ontwikkeld heeft noemt de K.R.A.C.H.T.-methode.

De éénmanszaak Veerle De Muynck biedt voornamelijk coaching en online trainingen aan.

​Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Veerle De Muynck en andere partijen. Deze meest recente versie, die ten allen tijde raadpleegbaar is op de website, vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 1 : Inschrijvings – en betalingsvoorwaarden.

​1.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website. Bovendien vink jij jouw uitdrukkelijk akkoord aan bij elke aankoop. Voor Vanuit Verbinding Naar Kracht verlopen alle inschrijvingen via de website of andere sociale media kanalen zoals facebook, instagram, nieuwsbrief.
1.2. Online aankopen dien je onmiddellijk te betalen. Je betaalt dan met bankcontact of kredietkaart.
1. 3. a. Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch gemaild. Indien de klant in termijnen betaalt en er een probleem is bij het innen via incasso, wordt de op dat moment geldende wetgeving gevolgd.
1.3. b. Bij het uitblijven van termijnbetalingen of het terugvorderen van termijnbetalingen (wat kan bij betalingen via domiciliëring/incasso) wordt de toegang tot de online omgeving die hoort bij de aankoop onmiddellijk ontzegd. De reeds betaalde abonnementsgelden worden nooit terugbetaald. De nog verschuldigde abonnementsgelden worden opgeëist volgens de termijnen bepaald in de op dat moment geldende Belgische wetgeving.
1.4. De factuur wordt altijd automatisch verstuurd via mail. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
1.5. Bij het uitblijven van betaling zal je een aanmaning per mail ontvangen. Bij de eerste aanmaning zullen , zoals wettelijk bepaald, geen extra kosten worden aangerekend. Je krijgt dan de mogelijkheid om binnen de 14 dagen je openstaande schuld te vereffenen. Doe je dit niet, dan wordt er een tweede aanmaning verstuurd waarbij er wel kosten zullen worden aangerekend. De forfaitaire vergoeding die dan zal worden aangerekend wordt bepaald volgens de op dat moment geldende wettelijke intrestvoet.

​Artikel 2: Stopzetting door de klant van online trajecten

De klant heeft volgens de artikelen rond verkoop op het internet uit het wetboek van Economisch recht geen recht op annulering/herroeping indien het een dienst/product betreft waarbij de klant ermee ingestemd om een overeenkomst (lees in dit geval aankoop via de website) te sluiten voor de levering van digitale inhoud op een niet-materiële drager (downloaden). Het betreft dus onder andere de mogelijkheid tot inhoud online downloaden​​​​​​​. Dit impliceert dat er geen mogelijkheid tot annulering is voor de online cursussen en programma’s daar je hier onmiddellijk toegang krijgt tot het online platform en alle bijhorende inhoud.

Indien de klant tijdens een traject of training/programma toch beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.  Dit geldt voor alles georganiseerd door Veerle De Muynck, zowel online en offline dus.

​Artikel 3: Stopzetting door Veerle De Muynck van uw deelname aan de K.R.A.C.H.T.-methode

Een annulering door Veerle kan voorkomen als:
– zij haar twijfels heeft als de K.R.A.C.H.T.-methode wel bij jou past
– er tijdens het gevoelsgesprek vastgesteld wordt dat er totaal geen match is
– zij merkt dat jij jou niet aan de regels houdt van de community

Voor of vlak na jouw start met K.R.A.C.H.T. heb jij met haar een persoonlijk 1/1 gesprek, zijnde het gevoelsgesprek.

Heb jij dat gesprek VOOR jouw aankoop dan zal zij jou in dat gesprek eerlijk haar advies geven of het al dan niet gepast is om met de K.R.A.C.H.T.-methode te starten.
Heb jij dat gesprek NA jouw aankoop dan kan zij dus jouw toegang stopzetten.  Wanneer dit het geval is wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.  Tenzij je in de ledenomgeving reeds zaken gedownload hebt.  Dan wordt het terug te betalen bedrag in onderling overleg bepaald, wat afhankelijk zal zijn van de hoeveelheid wat je reeds hebt gedownload.

Individuele sessies, live webinars kunnen wegens ziekte/familiale omstandigheden verzet worden. De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader orde en wordt terug aangevangen op het ogenblik Veerle De Muynck hiertoe in staat wordt geacht. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding.

​Bij annuleringen wegens overmacht worden cursussen/sessies/livedagen/events… verplaatst naar een latere datum. Er is bij overmacht geen mogelijkheid tot het terugvorderen van reeds uitgevoerde betalingen en Veerle De Muynck gaat een inspanningsverbintenis aan om de reeds betaalde diensten zo snel mogelijk van een nieuwe datum te voorzien, dit rekening houdend met de omstandigheden die de overmacht met zich meebrengen.

​​Artikel 4 : Gebruik online leeromgeving op de website

4.1. Bij gebruik van de online leeromgeving krijgt de klant persoonlijk toegang. Indien er een besloten Facebook groep als extra dienst beschikbaar is, krijgt de klant ook daar persoonlijk toegang toe. Persoonlijk betekent uitsluitend bestemd voor de klant zelf.  Bij misbruik (zoals het doorgeven van deze links aan anderen, het delen van de login, het delen van de inhoud van de academie zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Veerle De Muynck, onrespectvol of discriminerend taalgebruik…) wordt de klant met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.
4.2. Veerle De Muynck behoudt zich het recht voor de betaalde bedragen in dat geval niet terug te storten.  Veerle De Muynck behoudt zich bovendien het recht voor het dossier in geval van schade en schending van de auteursrechten over te maken aan haar raadsman.

 Artikel 5 : Klachten

5.1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na cursus, workshop of coachsessie.
5.2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.
5.3. De schadevergoeding waartoe Veerle De Muynck mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaal factuurbedrag van de klant.

Artikel 6 : Disclaimer

6.1. Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), zal hij/zij dat spontaan aan Veerle mededelen in het gevoelsgesprek.  Dit word trouwens ook al gevraagd om te vermelden in het aanvraagformulier voor het gevoelsgesprek.  Zodat Veerle kan adviseren aan die persoon om eerst te overleggen met de arts alvorens te starten. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
6.2. De K.R.A.C.H.T.-methode is niet bedoeld om bestaande therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Deze online coach methode is bovendien een tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de klant in beweging te zetten. De juiste instelling om aan deze methode of ander programma van Veerle De Muynck te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant.
6.3. Losse coach sessies zijn niet bedoeld om het innerlijk werk van de klant over te nemen.
6.4. Veerle De Muynck heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot de K.R.A.C.H.T.-methode of ander traject/programma te weigeren.
6.5. Alle teksten op de website en in de trajecten gemaakt door en van Veerle De Muynck zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat als je als concullega op de website van Vanuit Verbinding Naar Kracht terecht komt je onder geen beding de algemene voorwaarden en het privacybeleid mag kopiëren om te gebruiken voor je eigen bedrijf. Het impliceert ook een auteursrechtelijke bescherming van de volledige inhoud van de K.R.A.C.H.T.-methode en alle andere cursussen, nieuwsbrieven, blogs en sociale media teksten geschreven door Veerle De Muynck. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken /kopiëren /reproduceren /verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Vanuit Verbinding Naar Kracht/Veerle De Muynck is altijd beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 8: Privacy

8.1. Hoe Veerle De Muynck omgaat met de gegevens  van de klant wordt uitdrukkelijk beschreven in de privacy-verklaring.
8.2. Veerle De Muynck beheert de  gegevens van een klant zoals het een goede huisvader/huismoeder betaamt.

​​Artikel 9 – Jurisdictie

​9.1. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.
9.2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
9.3. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Veerle De Muynck.